Warunki wynajmu

Regulamin rezerwacji On Line www.rentus.com.pl oraz warunki najmu i użytkowania samochodów

I. INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem Systemu Rezerwacji samochodu/ów w portalu www.rentus.com.pl jest Stager Sp.z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Lencewicza 44/55, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000433914, NIP: 6462930908, REGON: 243040356, zwaną dalej „STAGER SP.Z O.O.”.
Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.rentus.com.pl jest akceptacja
wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu rezerwacji On Line. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a Stager Sp.z o.o.. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu rezerwacji On Line dla własnych potrzeb bez możliwości jego komercyjnego użytku.

II. DEFINICJE

Podane niżej pojęcia oznaczają:
1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
a. Klas samochodów oraz dokonanie wyceny tych usług,
b. Możliwość skorzystania z dodatkowych usług oraz dokonanie wyceny tych usług,
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Najemca, Klient, Odbiorca.
3. Regulamin – Regulamin rezerwacji On Line.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. System Rezerwacji udostępniony jest przez Stager Sp.z.o.o.
2. Regulamin  określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania Regulaminu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

1. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując Regulamin przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane czynności wynikające z korzystania z Systemu Rezerwacji.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania rezerwacji z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STAGER SP.Z O.O.

1.STAGER SP.Z O.O. dba o to, aby korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywało się bez przeszkód technicznych ze strony Operatora Systemu Rezerwacji.
2.Z uwagi na możliwość wystąpienia podczas korzystania z Systemu Rezerwacji przeszkód technicznych, w szczególności: usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji, STAGER SP.Z O.O. zastrzega, że otrzymanie wyniku wyszukiwania, które nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone przez STAGER SP.Z O.O dokonaniem rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy zarezerwowania samochodu lub innych usług.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem skorzystania z Systemu Rezerwacji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez STAGER SP.Z O.O. jego danych osobowych podanych w Systemie Rezerwacji dla celów niezbędnych do korzystania z usług świadczonych w ramach Systemu Rezerwacji.
2. Administratorem danych osobowych jest STAGER  sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Lencewicza 44/55, 43-100 Tychy
3. STAGER SP.Z O.O. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty i poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
4. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.rentus.com.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego złożenia rezerwacji. W związku z charakterem usługi, jaką jest rezerwacja, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji STAGER SP.Z O.O. obsługujących wybrane przez Użytkownika usługi - w przypadku rezerwacji danych usług.
5. Dokonując rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych STAGER SP.Z O.O. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów.
6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7. W wypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez STAGER SP.Z O.O. informacji handlowej, STAGER SP.Z O.O. dołoży wszelkich starań, aby Użytkownik Systemu Rezerwacji miał pełen dostęp do nowych produktów usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.rentus.com.pl. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowej poprzez wysłanie na adres: biuro@rentus.com.pl  oświadczenia woli o rezygnacji.
VII.WARUNKI NAJMU

1. Niniejsze ogólne warunki najmu i użytkowania samochodu określają warunki korzystania z wynajętego samochodu, zwanego dalej pojazdem.
2. Najemca lub użytkownik gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość
3. Kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.
4. Warunkiem wynajęcia samochodu jest posiadanie prawa jazdy minimum 2 lata oraz ukończony 21 rok życia
5. Zapłata następuje gotówką lub przelewem z góry w całości, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie plus kaucja minimum tysiąc złotych, do rozliczenia w dniu zwrotu pojazdu. W przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu wyceny szkody,
6. Wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich wg wartości netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości 23%, z wyłączeniem kar umownych
7. Za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 3 godzin pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 30pln netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, powyżej 3 godzin płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,
8. W dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,
9. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wynajmującego.
10. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.
11. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie bez zgody wynajmującego na przedłużenie wynajmu, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu według stawek, zgodnie z przyjętym cennikiem, za każdą rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną w wysokości 500 zł netto za każdy dodatkowy dzień najmu.
12. Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czysty, w stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.
13. Pojazd jest objęty polisą OC,AC,Assistance.
14. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się kierować pojazdem osobiście, lub upoważnioną przez niego osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 4, korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji a także zgodnie z przepisami ruchu drogowego określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz warunkami zawartej umowy, nie pozostawiać dokumentów w pojeździe, dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu.
15. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez wiedzy wynajmującego, a w razie awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego i postępować według jego instrukcji.
16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej ze względu na winę najemcy, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.
17. W przypadku uszkodzenia pojazdu najemca lub użytkownik zobowiązuje się pokryć koszt naprawy szkody zgodnie z udziałem własnym do kwoty 2000zł.
18. W przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu przez inny pojazd, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy lub Użytkownika Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym wypadku kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyceny szkody.
19. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnego parkowania lub niedozwolonych itp.
20. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość,
21. W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczami, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości według aktualnej wartości rynkowej.
22. Samochód można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego.
23. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 500zł.
24. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju, itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
25. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy, Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczenia Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika,
26. Kary umowne:
a. Za nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w najętym pojeździe kara wynosi 500 złotych,
b. Za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: holowanie innych pojazdów, ciągnięcie przyczep o większej masie niż dopuszczalna w dowodzie rejestracyjnym, rajdy, wyścigi) w wysokości 1000zł,
c. Za demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego, cofanie licznika kilometrów 2000 złotych,
d. Za bezumowne korzystanie kara wynosi 500złotych za każdą dobę użytkowania pojazdu i naliczana jest dodatkowo do każdego czynszu dobowego,
e. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej z innym pojazdem z winy Najemcy lub Użytkownika, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w ryczałtowo ustalonej wartości 2000złotych,
f. Za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500złotych,
g. Za każdą dobę skrócenia wcześniej ustalonego najmu kara wynosi 30złotych
h. Brak kluczyka ze sterowaniem centralnego zamka 700złotych
i. Brak kluczyka bez sterowania centralnego zamka – 300zł
j. Brak lub uszkodzenie panelu radia – 400zł
k. Brak dokumentów samochodu – 500zł
l. Brak polisy ubezpieczeniowej lub tablicy rejestracyjnej (za szt.) lub naklejki rej. Na szybie – 200zł
m. Zwrot brudnego samochodu, jeżeli przekazany był czysty – 50zł
n. Brak lub uszkodzenie kołpaka oryginalnego – 80zł
o. Odpowiedź na zapytanie ze strony Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych służb i Urzędów – 100zł
27. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Samochodu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
28. Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany ze stanem baku określonym w umowie. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania, w przeciwnym razie Najemca zapłaci 6zł za każdy brakujący litr.
29. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie bez poinformowania Wynajmującego zostanie uznane jako kradzież i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.
30. Opłaty dodatkowe:
a. Wydanie samochodu poza godzinami pracy – opłata za obsługę 50zł netto
b. Wydanie samochodu w dzień świąteczny – opłata za obsługę 100zł netto
c. Zwrot samochodu poza godzinami pracy – 50zł netto
d. Zwrot samochodu w dzień świąteczny – 100zł netto
e. Upoważnienie na wyjazd zagraniczny - 50zł netto
f) Zwrot/wydanie samochodu w innym miejscu niż siedziba stałej lokalizacji pojazdów- cena zależna od odległości miejsca, w którym następuję przekazanie samochodu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. Powyższy regulamin jest integralną częścią podpisywanej umowy najmu.
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu:              
Wynajmujący                                                                                                        Najemca:
Stager Sp.z o.o.                                                                                                    (imię i nazwisko)
Ul. Lencewicza 44/55
43-100 Tychy
NIP: 6462930908
Pokaż więcej